30.01.2018

Koosistumisel osales 8 inimest ja arutati näituste teemasid ning defineeriti 12 terminit:

Näitus

Püsinäitus

Ajutine näitus

Eksponaat

Eksponeerima

Etikett

Näituse pass

Näituse kataloog

Näitusetekstid

Seinatekst

Näitusevahetus

Näituse kujundaja

Lisaks sõnastati eesti keeles 2018. aasta rahvusvahelise muuseumipäeva teema (Hyperconnected museums: new approaches, new publics) – Võrgustatud muuseumid: uus lähenemine, laienev publik

Otsustati, et näituste teemat jätkatakse veebruaris toimuval koosolekul. Tuli hulgaliselt ettepanekuid uute terminite osas, sealhulgas “rändnäitus”, “välisnäitus”, “laiendatud etikett”, “näitusetasu”, “näituse projektijuht” jne. Defineeritud ja veel defineerimata terminid on leitavad GoogleDoc failist.

Advertisements

27.11.2017

Osalesid: Agnes Aljas, Kadri Nigulas, Mirjam Rääbis, Jaanika Anderson, Liis Kibuspuu, Ruth Ristimägi, Katrin Savomägi, Anneli Randla (EKA). Veebis kommenteerisid: Kristiina Piirisild, Hedvig Mäe, Kersti Kuldna

 

Jõuti defineerida mõisted:

SÄILITAMINE

SÄILITAJA

ENNETAV SÄILITAMINE

KONSERVEERIMINE

KONSERVAATOR

RESTAUREERIMINE

RESTAURAATOR

RENOVEERIMINE

 

Siiski jäi veel mõneti ebaselgeks piir restaureerimise/konserveerimise ning restauraatori/konservaatori vahel või kumba neist terminitest eelistada. See teema vajaks põhjalikumat artelu ja kokkuleppeid. Töörühm otsustas loobuda terminist “taastav konserveerimine” ja kasutada selle asemel “restaureerimist”. Nii jäävad tüvimõisteteks: säilitamine, konserveerimine, restaureerimine/ennistamine, rekonstrueerimine ja renoveerimine. Arutelu näitas, et säilitusalaste põhimõistete korrastamine vajab edasist tööd ja konsulteerimist eriala spetsialistidega.

Dokument defineeritud ja veel pooleliolevate säilitus- ja päranditeemaliste terminitega asub siin: https://docs.google.com/document/d/1DBj6PEp4P4k1RWauFsmsIxjVWuFBqXmTS_hlg6rLdbM/edit

24.10

Kohtusid 10 kogude teemaliste terminite huvilist ning arutati läbi ja defineeriti terminid:

Abikogu

Alakogu

Artefakt

Ese

Inventariraamat

Museaal

Museaali kirjeldamine

Muuseumikogu

Kogude arendus

Kogude korraldus

Kogude hindamine

Kogude seire

Kogumispõhimõtted

Peavarahoidja

Registrar

Tulme

Tulmeandmed

Tulmeraamat

 

Mõningate varasemalt plaani võetud terminite puhul leiti, et need on tänaseks vananenud või ebasoovitavad: “katalogiseerimise” asemel soovitati kasutada ajakohasemat “museaali kirjeldamist”, “inventari registri” asemel “tulmeraamatut” ning “hoiuvaldkonna juhti” nimetatakse muuseumides traditsiooniliselt peavarahoidjaks. Tuli mõiste-ettepanekuid ka tulevikuks ja leiti, et kogude terminoloogia ei ole end veel ammendanud ning vajaks edasist lahti sõnastamist. Definitsioonid on leitavad GoogleDoc failist (https://docs.google.com/document/d/1bkLKWOv7H3fBR9tQkyr2D4jugRBDNM5GIiUibNkgPts/edit ) ja kantakse esimesel võimalusel Termeki andmebaasi.

 

27.09

Väike aga konstruktiivne seltskond terminikomisjonis koos ja tegime ka mõned põhimõttelised otsused tuleviku osas. Kuna tänasega sai sisuliselt haridusterminoloogiale joon alla, siis läheks edasi teiste teemadega.

Otsustasime järgmised kohtumised temaatiliselt planeerida ja sinna ka teisi erialainimesi isiklikult kutsuda. Oktoobris teeme kogude teemalise kohtumise, mille eest vastutab Kersti Kuldna. Tema saadab ka üleskutse laiali, sest valdkonna inimesena on tal rohkem kontakte ja autoriteeti. Novembri plaani võtsime konserveerimise ja detsembri (või jaanuari) plaani näitused.

Iga kohtumise eel saadame sõnavara ette Google Docis, sest elu on näidanud, et TERMEKi suhtes on inimestel liigne aukartus – sinna võiks valmis termineid/definitsioone kanda ikkagi üks inimene (võtan selle ülesande enda peale). GoogleDoci pluss on ka see, et igaüks saab oma nime alt kommenteerida ja definitsioone pakkuda, mis tähendab, et enne kohtumist saab eeltöö ära teha. Ühe kohtumise plaani võtame umbes 15 terminit koos definitsioonidega, et töö oleks hoomatav ja jõukohane.

Orienteeruv järgmise, kogude teemalise,  kohtumise aeg oleks 23.-25. oktoober. Järgmist üleskutset oodake siis Kersti Kuldnalt

20.06

Kogunesime Kultuuriministeeriumis 8-kesi arutlema muuseumihariduse terminite inglise keelsete vastete teemadel ning koheselt peab tunnistama, et järgmiseks korraks jääb ka veel ports arutamiseks.

Esiteks tõstatus teema inglise keele kasutuse kohta ning otsusena kõlas TERMEKIs kasutada pigem briti inglise keelseid termineid segaduse vältimiseks. Samuti arutleti vajaduse üle defineerida, termineid tõlkida juhul kui muuseumivaldkonnas ei ole selleks eraldi tähendusi (näiteks haridusvaldkonnast vm.).

Järgmisteks kordadeks jääksid eesti keelsete vastete mõtlemine „hands on“ terminile.

Kersti Koll tõi varem esile, et peaksime vaatama ka ajalooliste terminite poole, näiteks näituste komissar, mis on kunstimuuseumides olnud kasutusel kaasaegse kuraatori kontekstis.

Ning hea uudisena on terminoloogiakomisjoni tegevust taas toetanud Eesti Keele Instituudi Terminoloogiaprogramm.

Järgmisel korral proovime kohtuda augustis, aga eks doodle aitab meil koosolekuaega paika saada.

18.04

Kogunesime üheteistkümnekesi 18. aprillil Kultuuriministeeriumis ning vaatasime üle Hanna-Liisi ning Sõnastaja meeskonna tööd.

Panen ka kirja, põhimõtted, mida oleme järginud terminite sõnastamisel. Ehk oleme tegelenud peamiselt erinevate terminite kaardistusega Eesti kontekstis ning sõelunud välja enimkasutatavaid termineid ning nende inglise keelseid vasteid. Terminikomisjon ei võta endale praegu ülesandeks öelda kuidas on õige vaid pigem vaadata olukorda, kus muuseumide uutest rollidest tulenevalt on ka ametinimetuste tähendused laienenud. Näiteks haridustöö kuraatori ülesanded ei pruugi olla need samad kui näiteks muuseumiõpetajal, mis ei tähenda, et nad ei võiks sama tööd teha. Loomulikult oleneb kõik muuseumi suurusest ning valdkonnast, kus muuseum tegutseb. Tähendused erinevad ka muuseumivaldkonna sees, mida oleme definitsioonides siis proovinud esile tuua.

Hanna-Liis oli teinud katsetuse sõnastada näitustega seotud ameteid. Järgmiseks korraks jäi mõelda ja katsetada defineerida TERMEKis erinevad kuraatorid ja näituste korraldajate/koordineerijate maailmad.

Hariduse valdkonna terminites diskuteerisime taas teemadel pedagoog, õpetaja, kuraator, tundide andja, muuseumiõpetaja jt.

Järgmine kord koguneme taas Kultuuriministeeriumis, 25.05 kell 15 ning vaatame Sõnastaja terminite osa lõpuni.

12.12

Kogunesime 12.12 Kultuuriministeeriumis seekord 11kesi ning vaatasime järgmist portsu terminitest – valdkondadena juhtimine, näitused, museoloogia, programm, millest sai koos kogude terminitega sisestatud TERMEKIsse 220 terminit 2016. aasta lõpuks.

Peamiste teemakohtadena jäid arutlemiseks järgmistel kordadel:

museal instutution (muuseumilaadne, muuseumi tunnustega institutsioon)

modern muuseum (tänapäevane muuseum, nüüdisaegne muuseum vm. muuseum)

Open GLAM ja erinevad definitsioonid + Mirjam lubas vaadata ka digiteerimise ja andmebaasidega seotud termineid ning neid esile tuua.

Näitustega seotud ametid – exhibition designer, display designer, decorator, stage Designer, stenography ja muud terminid – exhibition study, exhibition plan, exhibition file, exhibition programme, mounting, installation jne.

Külastajate defineerimised – public, audience, user, visitor jne.

Järgmisteks kordadeks sündmuste ning pärandiga seotud terminid, ehk jaanuaris.